PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉ KAPACITY
Elektrická kapacita, permitance
značka C – obecně je kapacita C konstantou úměrnosti mezi nábojem a potenciálem uvažovaného vodiče. Úměrnost je vyjádřená vztahem:
Q = C V,
kde C se nazývá kapacita osamoceného vodiče.
U soustavy vodičů (vzájemně izolovaných a odstíněných před vlivem okolních těles), kterou nazýváme kondenzátor, je kapacita podíl elektrického náboje Q na jednom z vodičů (obvykle kladného náboje) a potenciálního rozdílu V1 - V2 mezi vodiči. Platí vztah:
C = Q / (V1 - V2) = Q / U
za předpokladu, že V1 je větší než V2.
Hlavní jednotkou elektrické kapacity v soustavě SI je 1 farad (1 F = 1 m-2·kg-1·s4·A2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
pikofarad
nanofarad
mikrofarad
milifarad
farad
pF
nF
µF
mF
F
10-12
10-9
10-6
10-3
1
Starší a cizí jednotky
internacionální farad
statfarad
abfarad
 
int F, F int
sF
aF
1
0,999 51
1,112 65·10-12
109
Farad         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka F – kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu.
Jednotku kapacity můžeme vyjádřit také jinými vztahy:
farad = coulomb / volt = (ampér · sekunda) / volt = sekunda / ohm = siemens · sekunda = (coulomb)² / joule = (coulomb)² / (watt · sekunda) = (coulomb · ampér) / watt
Internacionální farad         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int F, F int – starší jednotka, definovaná jako poměr mezi internacionálním coulombem a internacionálním voltem.
Statfarad         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sF – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.
Abfarad         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka aF – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.