PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉHO ODPORU
Elektrický odpor, rezistance
značka R – elektrický odpor (rezistance) vůči stejnosměrnému proudu je koeficient úměrnosti mezi napětím U a proudem I. Závisí na materiálu, délce a průřezu vodiče obvodu. Platí vztah
R = U / I
který plyne z Ohmova zákona. Hlavní jednotkou elektrického odporu v soustavě SI je 1 ohm (1 Ω = 1 m²·kg·s-3·A-2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikroohm
miliohm
ohm
kiloohm
megaohm
gigaohm
µΩ

Ω


10-6
10-3
1
103
106
109
Starší a cizí jednotky
internacionální ohm
statohm
abohm
int Ω, Ω int

1,000 49
8,987 58·1011
1·10-9
Ohm         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Ω – odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.
Internacionální ohm         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int Ω, Ω int – starší jednotka, definovaná jako odpor rtuťového sloupce stálého průřezu a délky 106,300 cm (při teplotě tajícího ledu) s hmotností 14,4521 g.
Statohm         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.
Abohm         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.