PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
Elektrické napětí
značka U – veličina udávající rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body. Hlavní jednotkou elektrického napětí v soustavě SI je 1 volt (1 V = 1 m²·kg·s-3·A-1).
Elektrický potenciál
značka V – veličina měřená prací, kterou je třeba vykonat proti silám elektrického pole při přenesení kladného jednotkového elektrického náboje z místa s nulovým elektrickým potenciálem do uvažovaného bodu. Místo s nulovým elektrickým potenciálem se v teoretických úvahách klade do nekonečna, v praxi se za toto místo pokládá Země a tělesa s ní vodivě spojená.
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
nanovolt
mikrovolt
milivolt
volt
kilovolt
megavolt
nV
µV
mV
V
kV
MV
10-9
10-6
10-3
1
103
106
Starší a cizí jednotky
internacionální volt
statvolt
abvolt
int V
sV
aV
1,000 34
299,7925
1·10-10
Volt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka V – potenciální rozdíl 1 voltu je mezi dvěma místy pole tehdy, vykoná-li se přenesením náboje 1 columbu z místa nižšího potenciálu na místo vyššího potenciálu práce 1 joulu. V zákonné soustavě byla přijata definice voltu na základě výkonu elektrického proudu: Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu.
Internacionální volt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int V, V int – starší jednotka, definovaná jako 1000/1434 elektromotorického napětí normálního článku Latimerova-Clarkova.
Statvolt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sV – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.
Abvolt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka aV – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.