PŘEHLED JEDNOTEK ZRYCHLENÍ
Zrychlení (akcelerace)
značka a – změna rychlosti v dělená časem t, za který změna nastala. Hlavní jednotkou zrychlení v soustavě SI je 1 metr za sekundu na druhou (1 m·s–2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
milimetr za sekundu²
centimetr za sekundu²
metr za sekundu²
metr za hodinu²
kilometr za hodinu²
mm·s-2
cm·s-2
m·s-2
m·h-2
km·h-2
0,001
0,01
1
7,7160·10-8
7,7160·10-5
Starší a cizí jednotky
kilometr za hodinu a za sekundu
foot per second squared, stopa za sekundu²
statute mile per hour and second, míle za hodinu a za sekundu
gal
km·h-1·s-1
ft/s²
mi/h·s
Gal
0,27
0,304 8 (přesně)
0,447 04
0,01
Ostatní jednotky
tíhové zrychlení (normální) gn 9,806 65 (přesně)
Metr za sekundu²         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotkové zrychlení má těleso pohybující se rovnoměrně zrychleně, když se jeho rychlost zvětší o 1 m·s–1 za dobu jedné sekundy.
Gal         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Gal – jednotka tíhového zrychlení v soustavě CGS (centimetr, gram, sekunda), používaná zejména v geofyzice. Z této jednotky byly vytvářeny násobky a díly. 1 gal = 1 cm·s–2
Kilometr za hodinu a za sekundu         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotka podobná předchozí, používaná dříve v ČSSR.
Statute mile per hour and second         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotka používaná především při měření na železnici, kde se určovalo zrychlení jako (krátkodobá) časová změna rychlosti, udávané v běžných jednotkách (mi/h).
Tíhové zrychlení         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka g – zrychlení těles při volném pádu vzduchoprázdnem. Jinak je lze vyjádřit jako vektorový součet gravitačního zrychlení a zrychlení odstředivého způsobeného otáčením Země kolem vlastní osy. Vlivem odstředivé síly a zploštění Země je tíhové zrychlení největší na pólech (9,832 2 m·s–2) a klesá směrem k rovníku, kde má hodnotu 9,780 5 m·s–2. Se stoupající výškou nad povrchem Země se zmenšují hodnoty tíhového zrychlení asi o 0,03 m·s–2 na 1 km výšky. S rostoucí hloubkou (pod povrchem Země) se zmenšují hodnoty asi o 0,001 5 m·s–2 na 1 km hloubky.
Normální tíhové zrychlení má hodnotu 9,806 65 m·s–2. Tato hodnota byla přijata na 2. generální konferenci vah a měr v roce 1901.
Absolutní hodnota tíhového zrychlení se určuje kyvadly nebo měřením rychlosti volného pádu, relativní hodnota pomocí gravimetrů.