PŘEHLED JEDNOTEK VÝKONU
Výkon
značka P – skalární veličina charakterizující rychlost konání práce. Průměrný výkon Pp je podíl práce W a doby t, za kterou byla práce vykonána, Pp = W/t. Okamžitý výkon P je podíl mechanické práce ΔW a velmi malé doby Δt, za kterou byla práce vykonána, P = ΔW/Δt (resp. P = dW/dt). Příkonem rozumíme výkon přiváděný, výkonem pak výkon odváděný (odevzdávaný), chceme-li oba rozlišit terminologicky. Hlavní jednotkou výkonu v soustavě SI je 1 watt (1 W = 1 kg·m²·s-3).

U přímočarého pohybu platí pro okamžitý výkon P vztah P = F·v, kde F je síla ovlivňující pohyb a v okamžitá rychlost pohybu. Podobně pro rotační pohyb při působení silového momentu M a okamžité úhlové rychlosti ω platí pro okamžitý výkon P = M·ω. V elektrotechnice je výkon stálého stejnosměrného proudu ve vodiči roven součinu napětí na vodiči U a proudu I, který jím prochází P = U·I.

Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikrowatt
miliwatt
watt
kilowatt
megawatt
gigawatt
terawatt
µW
mW
W
kW
MW
GW
TW
10-6
10-3
1
103
106
109
1012
Soustava SI – vedlejší jednotky
joule za sekundu
joule za minutu
joule za hodinu
elektronvolt za sekundu
J·s-1
J·min-1
J·h-1
eV·s-1
1
0,016
2,7·10-4
1,602 19·10-19
Starší a cizí jednotky
kilokalorie za sekundu
kilokalorie za minutu
kilokalorie za hodinu
BTU per second, BTU za sekundu
BTU per minute, BTU za minutu
BTU per hour, BTU za hodinu
koňská síla
kůň
watt internacionální
foot·pound-force per second, stopa·silová libra za sek.
foot·poundal per second, stopa·poundal za sekundu
erg za sekundu
kilopondmetr za sekundu
kilopondmetr za minutu
stenmetr za sekundu
kcal·s-1
kcal·min-1
kcal·h-1
BTU/s
BTU/min
BTU/h
HP
k
Wint
ft·lbf/s
ft·pdl/s
erg/s
kp·m·s-1
kp·m·min-1
sn·m·s-1
4 186,8 (přesně)
69,78 (přesně)
1,163 (přesně)
1 055,07
17,584 5
0,293 075
745,700
735,499
1,000 19
1,355 82
0,042 140 1
10-7
9,806 65 (přesně)
0,163 444 16
1 000
Watt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka W – odvozená jednotka soustavy SI pro výkon (příkon); 1 W je výkon, při němž se rovnoměrně vykoná práce 1 J za 1 s.
Koňská síla         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka HP (Horse Power) – jednotka pro výkon v britské soustavě měr a vah, definovaná výrazem 550 ft·lbf·s-1 (stopa · libra síly za sekundu).
Kůň         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka k – dříve používaná jednotka pro výkon, rovná se 75 kp·m·s-1.
Stenmetr za sekundu         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
stará jednotka soustavy MTS.
Watt internacionální         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Wint – definice této jednotky používané kdysi v elektrotechnice vycházela z výkonu stálého stejnosměrného proudu ve vodiči, kterým při napětí 1 internacionálního voltu (Vint) procházel proud 1 internacionálního ampéru (Aint).