PŘEHLED JEDNOTEK ÚHLU
Úhel
značka α, β, γ, ... – lze definovat jako míru odlišnosti směrů dvou daných orientovaných přímek tvořící ramena úhlu. Hlavní jednotkou (rovinného) úhlu, která je prvou doplňkovou jednotkou v SI, je 1 radián.
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI
radián
stupeň (úhlový)
    minuta (úhlová)
    vteřina (úhlová)
grad, gon
    centigrad
    miligrad
    setina centigradu
1 rad

1'
1"
1g
1cg
1mg
1cc
1
1° = π/180 rad
1° = 60'
1' = 60"
1g = π/200 rad
1g = 100cg
1g = 1 000mg
1g = 10 000cc
Části plného úhlu
pravý úhel
přímý úhel
plný úhel
L
 
 
1L = π/2 rad = 90° = 100g
2L = π rad = 180° = 200g
4L = 2π rad = 360° = 400g
Starší a cizí jednotky
desítka
nautická čárka
posuv
dělostřelecká čárka
šestnáctina
dez
 
 
mi
S
1/9 L = 10° = 0,174 532 9 rad
1/8 L = 11,25° = 0,196 349 5 rad
1/6 L = 15° = 0,261 799 rad
1/1600 L = 0,981 748·10-3 rad
1/16 stupně = 1,090 831·10-3 rad
Radián         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
rovinný úhel sevřený dvěma poloměry, které vytínají na obvodě kruhu oblouk stejné délky, jako je poloměr. Radián je doplňková jednotka SI.
Dělostřelecká čárka (též přístrojová nebo dělostřelecká tisícina)         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
speciální dělostřelecká úhlová míra o velikosti 1/1600 pravého úhlu.
Desítka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
námořní úhlová míra o velikosti 1/9 pravého úhlu.
Grad, gon         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
úhlová jednotka vznikající rozdělením kruhu na 400 dílů (tzv. centesimální dělení). Ta se dále dělí na centigrady, miligrady a setiny centigradu (původně nazývané centicentigrady). Rozšířena v praxi inženýrské a tech. geodézie.
    Jednotka grad se dříve nazývala také setinový stupeň (značila se 1c). Značení dílčích jednotek bývalo také pro centigrad = 1` a pro setinu centigradu = 1``. Přitom se říkalo centigradu také setinová minuta a setině centigradu setinová vteřina.
    V cizí literatuře se grad nazýval také nový stupeň. Podle toho se hovořilo také o nové minutě a nové vteřině.
Nautická čárka (čára) (též námořní rumb)         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
námořní úhlová míra o velikosti 1/8 pravého úhlu.
Plný úhel         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
Jistým nedostatkem mimosoustavových úhlových jednotek je, že neexistuje samostatná jednotka pro plný rovinný úhel. To by pomohlo při vzájemném převodu úhlové rychlosti a frekvence otáčení (otáček). Byly navrhovány různé názvy takové jednotky, protože však slovně vyjadřovaly 1 otočení (např. franc. tour (tr), angl. rotation (r, ror) aj.) nebyly mezinárodně přijaty. Viz též úhel.
Posuv         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
námořní úhlová míra o velikosti 1/6 pravého úhlu.
Stupeň         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
úhlová jednotka vznikající rozdělením kruhu na 360 dílů. Menší jenotky jsou úhlové minuty a úhlové vteřiny.
1 stupeň = 60 minut
1 minuta = 60 vteřin
Šestnáctina         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
speciální dělostřelecká úhlová míra o velikosti 1/16 úhlového stupně.
Úhel         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
rovinný nebo prostorový geometrický útvar. Rovinný úhel je množina všech polopřímek se společným počátkem V, které protínají oblouk AB kružnice se středem v bodě V a poloměrem 1. Bod V se nazývá vrchol úhlu, VA a VB ramena úhlu, úhel se značí <) AVB. Velikost rovinného úhlu se odvozuje z délky oblouku AB a vyjadřuje se v radiánech (oblouková míra) nebo ve stupních, minutách a vteřinách (stupňová míra). Úhel se nazývá konvexní, jestliže s každými dvěma body X, Y obsahuje i všechny body úsečky XY. Ostatní úhly se nazývají nekonvexní. Úhel, jehož ramena jsou opačné polopřímky, se nazývá přímý; jeho velikost je 180°. Úhel, jehož ramena jsou totožné polopřímky, je buď nulový (0°, neobsahuje žádné další body kromě bodů polopřímky), nebo plný (360°, obsahuje všechny body roviny). Dva úhly <) AVB a <) BVC, jejichž jedna ramena splývají a druhá jsou opačné polopřímky, se nazývají vedlejší. Úhel shodný se svým vedlejším úhlem se nazývá pravý (90°). Ze dvou úhlů, které nejsou shodné, se označuje za větší ten, který při přenesení obou úhlů k libovolné polopřímce do zvolené poloroviny bude obsahovat úhel druhý. Úhel větší než nulový a menší než pravý se nazývá ostrý, úhel větší než pravý a menší než přímý se nazývá tupý. Ostré a tupé úhly se nazývají společným názvem kosé; kosé úhly a pravý úhel se nazývají společným názvem duté. Dutý úhel AVB je průnikem polorovin s různými hraničními přímkami AV a BV.