PŘEHLED JEDNOTEK TLAKU
Tlak
značka p – veličina definovaná podílem síly, která působí kolmo na danou plochu a obsahu této plochy. Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je 1 pascal (1 Pa = 1 kg·m-1·s-2).
 
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikropascal
milipascal
pascal
hektopascal
kilopascal
megapascal
gigapascal
µPa
mPa
Pa
hPa
kPa
MPa
GPa
10-6
10-3
1
102
103
106
109
Soustava SI – přechodné a dočasné jednotky
kilopond na čtverečný milimetr
kilopond na čtverečný centimetr
kilopond na čtverečný decimetr
kilopond na čtverečný metr
fyzikální atmosféra
technická atmosféra
bar
torr
kp·mm-2
kp·cm-2
kp·dm-2
kp·m-2
atm
at
bar
Torr
9 806 650 (přesně)
98 066,5 (přesně)
980,665 (přesně)
9,806 65 (přesně)
101 325
98 066,5 (přesně)
100 000
133,322
Starší a cizí jednotky
milimetr vodního sloupce
milimetr rtuťového sloupce
inch of water, palec vodního sloupce
foot of water, stopa vodního sloupce
inch of mercury, palec rtuťového sloupce
kilogram na čtverečný centimetr
kilogram na čtverečný metr
dyn na čtverečný centimetr
barye
British atmosphere (normal)
pieza
mm H2O
mm Hg
in H2O
ft H2O
in Hg
kg·cm-2
kg·m-2
dyn·m-2
ba
Br·atmn
pz
9,806 65
133,322
249,088 91
2 989,07
3 386,378 8
98 066,5
9,806 65
0,1
0,1
101 591,5
1 000
Britsko-americké jednotky
ounce-force per square inch, silová unce na čtverečný palec
ounce-force per square foot, silová unce na čtverečnou stopu
ounce-force per square yard, silová unce na čtverečný yard
pound-weight per square inch, tíhová libra na čtverečný palec
pound-weight per square foot, tíhová libra na čtverečnou stopu
ton (long)-weight per square inch, tíhová dlouhá tuna na čtverečný palec
ton (long)-weight per square foot, tíhová dlouhá tuna na čtverečnou stopu
ton (short)-weight per square inch, tíhová krátká tuna na čtverečný palec
ton (short)-weight per square foot, tíhová krátká tuna na čtverečnou stopu
ozf·in-2
ozf·ft-2
ozf·yd-2
lb (wt)/in2, psi
lbf·ft-2
ltn (wt)/in2
ltn (wt)/ft2
shtn (wt)/in2
shton (wt)/ft2
431
2,994
0,332 4
6 894,8
47,880 3
1,554 43·107
1,072 96·105
1,378 95·107
0,957 60·105
Pascal         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Pa – odvozená jednotka v soustavě SI pro tlak; v nějakém prostoru je tlak 1 Pa, jestliže v něm na libovolnou rovinnou plochu obsahu 1 m2 kolmo působí rovnoměrně rozložená síla velikosti 1 N. Název jednotky pascal byl navržen v roce 1969 Mezinárodním výborem pro míry a váhy a schválen v roce 1971 na 14. generální konferenci var a měr. Dříve byl pro tuto jednotku navrhován názen giorgi.
Atmosféra         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
dříve používaná jednotka tlaku.
Technická atmosféra, značka at – tlak, který vznikne působením síly 1 kilopondu (kp) kolmo na plochu 1 cm2.
Fyzikální atmosféra, značka atm – hydrostatický tlak svislého sloupce, vysokého 760 mm, čisté rtuti teplé 0°C při normální tíhovém zrychlení 9,806 65 m.s-2.
Bar         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
starší jednotka tlaku, používá se především u údajů o barometrickém tlaku. Název jednotky navrhli v roce 1902 Sandström a Helland – Hausen na doporučení Th. W. Richardse, a to s převodem 1 bar = 1 Mdyn·cm-2.
Barye         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka ba – jednotka dříve používaná pro měření akustického tlaku. Protože jednotka má vlastní název, vytvářeli se z ní také normálním způsobem násobné, resp. dílčí jednotky.
Kilogram na čtverečný metr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
tato jednotka (a podobně i další) se dříve nazývala silový kilogram na čtverečný metr a byla značena kg*·m-2.
Pieza         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka pz – jednotka definovaná jako tlak, který vyvodí síla 1 stenu, působící (rovnoměrně rozložená) kolmo na plochu velikosti 1 m². Je to hlavní jednotka tlaku v bývalé soustavě MTS. Z této jednotky se samostatným názvem se tvořily normálním způsobem násobky a díly.
Torr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka torr – přechodná jednotka tlaku, rovná hydrostatickému tlaku 1 mm svislého sloupce čisté truti při teplotě 0°C a normálním tíhovém zrychlení.

Absolutní tlak
je tlak vyjadřovaný od absolutní tlakové nuly (od absolutního vakua).
Přetlak
je rozdíl nějakého tlaku většího, než je barometrický tlak, a barometrického tlaku (Δp = p – b). Místo od barometrického tlaku počítáme přetlak často od 0,1 MPa.
Podtlak
(Δp' = –Δp) je rozdíl barometrického tlaku a nějakého tlaku, který je menší než barometrický tlak (Δp = b – p).
Tlaková diference
(Δp) je jakýkoli rozdíl dvou tlaků.
Vakuum
je podtlak, zpravidla větší (tlak menší než asi 0,1 kPa).
Barometrický tlak
je aerostatický tlak ovzduší obklopujícího Zemi.
Normální barometrický tlak
má konvenční hodnotu bn = 101 325 Pa.