PŘEHLED JEDNOTEK SÍLY
Síla
značka F – vektorová veličina udávající míru vzájemného působení těles. Síla je příčinou změny pohybového stavu tělesa (dynamický účinek, druhý Newtonův zákon) nebo deformace tvaru tělesa (statický účinek). Hlavní jednotkou síly v soustavě SI je 1 newton (1 N = 1 kg·m·s-2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikronewton
milinewton
newton
kilonewton
meganewton
µN
mN
N
kN
MN
10-6
10-3
1
103
106
Soustava SI – dočasné jednotky
pond
dyn
p
dyn
9,806 65·10-3
10-5
Starší a cizí jednotky
sten
grain-weight
poundal
pound-weight, pound-force
ton (short)-weight
ton (long)-weight
sn
gr (wt)
pdl
lb (wt), lbf
sh tn (wt)
l tn (wt)
1 000
0,635 46·10-3
0,138 25
4,448 22
0,889 64·104
0,996 40·104
Newton         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka N – odvozená jednotka soustavy SI pro sílu; 1 N je síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení o velikosti 1 m/s2.
Dyn         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka dyn – starší jednotka síly. Je to síla, která uděluje tělesu s hmotností 1 gramu zrychlení 1 centimetr za 1 sekundu na druhou.
Pond         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka p – starší jednotka pro sílu; 1 p = 9,806 65·10–3 N. Dříve se pro jednotku kilopond používal běžně název silový kilogram nebo kilogram síly, v západních zemích název kilogramme-force (kgf). Silový (tíhový) kilogram byl definován jako tíha mezinárodního prototypu kilogramu ve vakuu v místě normálního tíhového zrychlení (g = 9,806 65 m·s-2)
Původní název a značka Pozdější název a značka
silový (váhový) miligram       
silový (váhový) gram
silový (váhový) kilogram
silová (váhová) tuna
mg*       
g*
kg*
t*
milipond       
pond
kilopond
magapond
mp    
p
kp
Mp
Na rozdíl od značky hlavní jednotky hmotnosti měla se značka této jednotky pro sílu správně psát kg* (odtud též někdy používaný běžný název kilogram s hvězdičkou). Protože se však v psaném textu a velmi často i v literatuře hvězdičky u značky vynechávaly, docházelo často k nedorozuměním a omylům, a to vedlo jednak k zavedení nového pojmenování jednotky (kilopond, kp), jednak v západních zemích alespoň k zavedení nové značky (kgf).
Poundal         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka pdl, britsko-americká jednotka, definovaná jako síla, která udělí tělesu s hmotností 1 poundu zrychlení 1 ft/s².
Pound-weight         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka lb (wt), britsko-americká jednotka, nazývaná též pound force. Je definovaná jako síla, která udělí tělesu s hmotností 1 poundu zrychlení 1 g (9,806 65 m·s-2).
Sten         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sn, hlavní jednotka v bývalé soustavě jednotek MTS. Je to síla, která uděluje tělesu s hmotností 1 tuny zrychlení 1 metru za 1 sekundu na druhou.