PŘEHLED JEDNOTEK PRÁCE A ENERGIE

Práce
značka W, A – veličina vyjadřující dráhový účinek síly. Pohybuje-li se hmotný bod ve směru působící síly o stálé velikosti F po dráze s, je vykonaná práce W = F·s. Hlavní jednotkou práce v soustavě SI je 1 joule (1J = 1N·m = 1kg·m²·s-2).
Energie
značka E, W – míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách; schopnost fyzikální soustavy vykonávat práci (jíž se také energie měří). Obvykle se rozlišuje energie mechanická, tepelná, elektrická, elektromagnetická, chemická, jaderná. Mechanická energie, kterou má těleso (částice apod.) za pohybu, se nazývá pohybová (též kinetická) energie (Ek, Wk). Mechanická energie, kterou má nějaké relativně klidné těleso v silovém poli, jež na ně působí, se nazývá polohová (potenciální) energie (Ep, Wp).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
attojoule
nanojoule
mikrojoule
milijoule
joule
kilojoule
megajoule
gigajoule
terajoule
aJ
nJ
µJ
mJ
J
kJ
MJ
GJ
TJ
10-18
10-9
10-6
10-3
1
103
106
109
1012
Soustava SI – vedlejší jednotky
newton·metr
watt·sekunda
watt·hodina
elektron volt
N·m
W·s
W·h
eV
1
1
3 600
1,602 19·10-19
Britsko-americké jednotky
BTU (39 °F)
BTU (60 °F)
BTU International Steam Tables
BTU mean
15° Centigrade Thermal Unit, 15. stupň. jedn. tepla
dyne·centimetr
electrical horse power hour, el. hodinová koňská síla
erg
hodinový kůň
horse power hour, hodinová koňská síla
kalorie
kilogramme-force·mètre
kilopond·metr
koňská síla·hodina
krychlový centimetr·atmosféra (fyz.)
litratmosféra (fyz.)
litratmosféra (techn.)
ounce-force·inch, silová unce·palec
poundal·foot, poundal·stopa
pound-force·inch, silový pound·palec
pound-force·foot, silový pound·stopa
pound-force·yard, silový pound·yard
rydberg
silový gram·centimetr
stenmetr
therm (term)
termie
toe
ton-force (long)·foot, dlouhá silová tuna·stopa
BTU39 F, Btu39
BTU60 F, Btu60
BTU, Btu, BTUST, BtuST
BTUmean, Btumean
CTU, Ctu
dyne·cm
electr hp·h, HPh, HPel.·h
erg
k·h
HP·h
cal
kgf·m
kp·m
HP·h
cm²·atm
l·atm
l·at
oz·in
pdl·ft
lbf·in
lbf·ft
lbf·yd
Ry
g·cm
sn·m
 
th
toe
tonf·ft
1 059,52
1 054,54
1 055,07
1 055,79
1 898,44
10-7
2 685 600
10-7
2 647 800
2 684 520
4,1868
9,806 65
9,806 65
2 684 520
0,101 325
101,328
98,0692
7,0706·10-4
42,1401·10-3
0,112 78
1,355 82
4,0678
2,1776·10-18
9,806 65·10-5
1 000
1,056·108
4,1855·106
4,1868·1010
3 037
Joule [džaul]         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka J – odvozená jednotka soustavy SI pro práci a energii; práci 1 joulu vykonává těleso, které působí silou o velikosti 1 newtonu na jiné těleso po dráze 1 metru ve směru jeho pohybu.
15° Centigrade Thermal Unit         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka CTU, Ctu – 15 stupňová jednotka tepla. Tepelná jednotka, pro kterou platí
1 CTU / 1 lb = 1 kcal15 / 1 kg
Jiný název této jednotky je Centigrade Heat Unit (značka Chu) a Pound Centigrade Unit (značka Pcu).
BTU (British Thermal Unit)         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka BTU, Btu – britská jednotka tepla, definovaná jako množství tepla potřebného k ohřátí 1 poundu vody při tlaku 1 fyzikální atmosféry (1 atm) o 1 stupeň Fahrenheita (1 °F). Hodnoty této tepelné jednotky závisí ovšem na teplotě. Podle toho rozeznáváme zejména
  • 39 °F British Thermal Unit (při teplotě t = 39,2 °F, tj. 4 °C, tedy v intervalu 38,7 °F39,7 °F) 1 Btu39 = 1 059,52 J
  • 60 °F British Thermal Unit (při teplotě t = 60,5 °F, tj. 15,83 °C, tedy v intervalu 60 °F61 °F) 1 Btu60 = 1 054,54 J
  • Mean British Thermal Unit (tj. střední BTU) (střední kalorimetrická jednotka, definovaná jako množství tepla, které musíme dodat 1 poundu vody při tlaku 1 fyzikální atmosféry (1 atm), abychom ji ohřáli ze 32 °F na 212 °F) = 1 Btumean = 1 055,79 J
  • International Steam-Tables British Thermal Unit (mezinárodní tabulková Btu) 1 Btu = 1 055,07 J. Tato jednotka se někdy též krátce nazývá Steam Tables Btu a značí BtuST, je-li nutné rozlišení.
V současné době se používá v tabulkách a ve výpočtech takřka výhradně posledně definovaná jednotka (Btu). Je totožná s jednotkou přijatou na 5. mezinárodní konferenci o vlastnostech páry a vody, konané v roce 1956 v Londýně. V běžné praxi se však dosud používá řada jiných jednotek téhož názvu.
Electrical horse power hour         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka electr hp·h, HPh, HPelectr.·h – elektrická hodinová koňská síla. Jednotka odvozená z časového působení výkonu, podobně jako naše kilowatthodina.
Elektronvolt         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka eV – starší jednotka energie. 1 elektronvolt je energie, kterou získá elektron, projde-li potenciálním rozdílem 1 V ve vakuu.
Erg         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka erg – starší jednotka práce a energie v absolutní soustavě CGS (centimetr, gram, sekunda). 1 erg je práce vykonaná silou 1 dynu, posune-li se její působiště v jejím směru o 1 cm.
Hodinový kůň         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka k·h – stará jednotka, jejíž název by správně měl znít kůň·hodina.
Kalorie         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka cal - starší jednotka pro energii a práci, definovaná jako množství tepelné energie (tepla), kterou se ohřeje 1 g vody ze 14,5°C na 15,5°C za normálního tlaku vzduchu.
Litratmosféra (fyzikální)         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka l·atm – v této složené jednotce je použit litr s původní hodnotou a fyzikální atmosféra rovná 760 torrům.
Litratmosféra (technická)         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka l·at – v této složené jednotce je brán litr s původní hodnotou; atmosféra se rozumí bývalá technická (1 at = 1 kp/cm2).
Rydberg         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Ry – 1 rydberg se rovná ionizační energii lehkého vodíkového atomu.
Stenmetr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sn·m – jednotka bývalé soustavy jednotek MTS, jež je definována jako práce, kterou vykoná síla 1 stenu po dráze jednoho metru (ve směru síly).
Termie         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
název, který se v zahraniční literatuře používal pro 106 jednotky cal15.
Therm, term         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotka z britsko-americké soustavy, 1 therm = 105 BTU.
Toe         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
zkratka pro tonne of oil equivalent, jednotku energie používanou v mezinárodním energetickém průmyslu. 1 toe představuje energii uvolněnou při hoření jedné tuny oleje.
Wattsekunda         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka W·s – tato jednotka vznikne rozepsáním hlavní jednotky práce do součinu dvou koherentních jednotek SI. Wattsekunda je tedy ekvivalentem joulu, avšak podle doporučení Poradního výboru měr a vah pro jednotky má se v takovýchto případech, kdy hlavní jednotka má samostatný název, preferovat tento samostatný název. Ve zvláštním případě lze tedy wattsekundu použít, popř. i násobky a díly, jako např. kilowattsekundu, miliwattsekundu, watthodinu, kilowatthodinu apod.