OHMŮV ZÁKON
Ohmův zákon říka, že napětí U na vodiči je úměrné protékajícímu proudu I, kde konstantou úměrnosti je elektrický odpor R tohoto vodiče:
U = I · R
vzorec je možno snadno upravit pro výpočet proudu či odporu:
I = U  ; R = U
R I
Pro někoho je opticky výhodnější zápis do trojúhelníku:
Ohmův zákon   Chcete-li spočítat napětí, zakryjete si prstem v trojúhelníku písmeno U a čtete: I krát R. Nebo chcete-li spočítat odpor, přikryjete R a čtete: U lomeno I. A do třetice, chcete-li spočítat proud, zakryjete I a čtete: U lomeno R.

Elektrický výkon

Výkon je množství práce, vykonané za jednotku času. Označuje se písmenem P a jeho jednotkou je watt (W).
Elektrický příkon spotřebiče je určen součinem napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem prochází.
P = U · I
Dosadíme-li za napětí U nebo proud I jiné výrazy podle Ohmova zákona, lze výkon počítat i takto:
P = I2 · R  ; P = U2
R